Uittreksel uit de Algemene VoorwaardenHierna vindt u een uittreksel uit de algemene voorwaarden. Voor de volledige tekst wordt verwezen naar legal.bouwsoft.be.

 

Overeenkomst : (…) Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. (…) USE IT GROUP en haar koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van USE IT GROUP gelden hierbij als volledig bewijs, onder meer voor wat betreft de ontvangst van het aanbod van de koper en de verzending van de orderbevestiging. De koper kan de tot stand gekomen overeenkomst niet annuleren. De toepassing van art. 1794 B.W. wordt hierbij voor zoveel als nodig uitdrukkelijk uitgesloten. (…)

De koper kan het jaarlijks te betalen abonnementsbedrag (= serverhuur, webstorage en service&updates) ten allen tijde beëindigen. Het betaalde bedrag van het lopende activatiejaar kan door de klant evenwel niet worden teruggevorderd.  

Prijs : Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro (en desgevallend in andere internationale munteenheden zoals de GBP en USD) en zijn steeds exclusief BTW en andere taksen. De Koper is de prijs verschuldigd die USE IT GROUP in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door USE IT GROUP worden gecorrigeerd. Extra kosten, zoals administratieve kosten, worden duidelijk aan de koper medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden kunnen nadere voorwaarden gelden. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld. We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling.

 

Betaling : Alle facturen en betalingsuitnodigingen van de licentiegever zijn contant betaalbaar op de zetel van de licentiegever. Bij het uitblijven van betaling binnen een termijn van één maand is van rechtswege en zonder vereiste van ingebrekestelling een nalatigheidintrest van 10 % verschuldigd, te rekenen vanaf factuurdatum. Daarenboven is dan van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % te rekenen op het factuurbedrag, met een minimum van € 65,00.

 

Indien de software werd aangekocht via renting (BNP Paribas), dan is de klant gehouden aan het betalen van de eerste drie jaar serviceabonnement, dit daar de renting een periode van 36 maand beslaat. Uittekenen kan ten vroegste vanaf het vierde activatiejaar.

Garantie : Zoals opgelegd door de geldende en relevante wettelijke bepalingen geldt voor de door USE IT GROUP geleverde producten een wettelijke garantie. Indien de afgeleverde digitale programmatuur (Software) niet aan de overeenkomst beantwoordt dient de Koper USE IT GROUP hiervan uiterlijk binnen de zeven (7) werkdagen volgend op de digitale levering hiervan in kennis te stellen. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter : Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van USE IT GROUP nv, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Brugge.