Privacy StatementPRIVACY STATEMENT VISMA BOUWSOFT

1. Welke partijen zijn er?

In deze Privacy Statement (“Privacyverklaring”) wordt verstaan onder:

VISMA BOUWSOFT, met zetel te Molenweg 9, B-8377 MEETKERKE, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BTW-BE 0466.415.194.

'Gebruiker’, ‘je’ of ‘jij': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met VISMA BOUWSOFT via haar online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

‘Privacywet’: Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
 

2. Welke persoonsgegevens worden ingezameld?

Voor de toepassing onder de Privacywet wordt onder ‘persoonsgegevens’ verstaan, elke informatie betreffende een identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct (of indirect) kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatienummer of een element hetwelk kenmerkend is voor zijn fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Elke persoon heeft recht op bescherming van zijn fundamentele rechten en vrijheden, inzonderheid op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. VISMA BOUWSOFT erkent dit recht, en levert grote inspanningen om dit recht praktisch en online om te zetten. De Privacywetgeving is enkel van toepassing op (gehele of gedeeltelijke) geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, of bij  manuele verwerking wanneer de persoonsgegevens worden weggeschreven naar een bestand.

De persoonsgegevens dienen eerlijk en rechtmatig te worden verwerkt, voor een welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden te worden verkregen, toereikend, terzake dienend en niet overmatig te zijn, nauwkeurig te zijn en in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren.

VISMA BOUWSOFT voldoet aan de hierboven opgenoemde voorwaarden. De verwerking gebeurt voor informatieve en technische doeleinden. De doeleinden zijn uitdrukkelijk omschreven onder titel 3. De gegevens zijn toereikend en niet overmatig.

 

3. Voor welke doeleinden worden mijn gegevens gebruikt?

VISMA BOUWSOFT zal je gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Dit statement is aangepast aan de General Data Protection Regulation (GDPR).

VISMA BOUWSOFT kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • De uitvoering/opvolging van overeenkomsten

 • Het beantwoorden van vragen aan ons

 • Het optimaliseren van de kwaliteit van onze software, onze serverinfrastructuur, onze procedures, ...

 • Het verzenden van nieuwsbrieven/uitnodigingen vakbeurzen/uitnodigingen opleidingen/...

 • Statistische doeleinden

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor 1 of meer specifieke doeleinden.

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met VISMA BOUWSOFT of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen

 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op VISMA BOUWSOFT rust

 

4. Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden

VISMA BOUWSOFT zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot het beheren van cloudinfrastructuur, verwerking van betalingen (bv Ogone), koppelingen met derden (bv Codabox), voor het leveren van diensten aan VISMA BOUWSOFT, ...)

Indien het noodzakelijk is dat VISMA BOUWSOFT in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze privacyverklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat VISMA BOUWSOFT uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten wanneer VISMA BOUWSOFT hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of toekomstige gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van de rechten van VISMA BOUWSOFT

 • Wanneer VISMA BOUWSOFT of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij in welk geval uw persoonsgegevens die VISMA BOUWSOFT heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

Privacy is voor VISMA BOUWSOFT  een cruciaal begrip. We vinden het dan ook belangrijk je hierover zo uitgebreid mogelijk te informeren. Deze Privacy Statement (of “Privacyverklaring”) ontslaat VISMA BOUWSOFT bijgevolg van eventuele verdere informering op documenten, online websites of campagnesites, et cetera. Bij het gebruik van de website zal gewezen worden op de ‘legal corner’, waar deze Privacy Statement (of “Privacyverklaring”) onlosmakelijk deel van uitmaakt.
 

5. Beveiligingsmaatregelen

VISMA BOUWSOFT heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden. Wij houden ook beveiligingskanalen in het oog om op de hoogte te zijn van nieuw gekende problemen en hun oplossingen. (via wijzigingen in instellingen of patches).

Niet tegenstaande het veiligheidsbeleid van VISMA BOUWSOFT, de controles die wij uitvoeren en de handelingen die wij stellen in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van electronische opslag is 100% zodat VISMA BOUWSOFT nooit absolute veiligheid kan garanderen. Wij zijn daarom in geen geval aansprakelijk voor identiteitsdiefstal, datadiefstal of informaticacriminaliteit.

Wij zullen bij een inbraak of een ander databeveiligingsincidenten onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om schade en/of diefstal tot een minimum te beperken. Alle betrokkenen en de privacycommissie zullen indien nodig verwittigd worden.

Tot slot zal de veiligheid van uw account ook mee afhangen van de geheimhouding en de sterkte van uw wachtwoorden en beveiligingscodes. VISMA BOUWSOFT zal nooit vragen om uw wachtwoorden of codes en evenmin zal u ertoe gehouden zijn om dit zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld, zal deze derde toegang verkrijgen tot uw account en uw persoongegevens. In dit geval bent u zelf verantwoordelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik van uw account. VISMA BOUWSOFT raadt u dan ook ten stelligste aan om uw wachtwoord onmiddelijk te wijzigen wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft tot uw account, en bij twijfel meteen met ons contact op te nemen.

 

6. Wat zijn mijn rechten?

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens

 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens

 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) VISMA BOUWSOFT wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen. In het geval van klanten betekent dit de onmiddelijke stopzetting van het contract, evenwel alle verschuldige bedragen blijven verschuldigd en er worden geen terugbetalingen gedaan door VISMA BOUWSOFT.

 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens

 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen:

igv dat u reeds klant bent: inzage, rectificatie, vervollediging en update kan via onze webshop (https://webshop.useitgroup.com) of via onze supportsite (https://support.bouwsoft.be)

in alle andere situaties en uitoefening van overige rechten voor klanten, gelieve contact op te nemen met dpo@useitgroup.com of dit schriftelijk te vragen door het verzenden van uw aanvraag naar molenweg 9, 8377 Meetkerke.

De uitvoering van deze rechten is in pricipe steeds kosteloos

Bovendien kan u indien u ingetekend bent op 1 of meerdere categoriën van nieuwsbrieven steeds voor 1 of meerdere categoriën uittekenen door op de link in de verzonden mails te klikken of igv klanten via onze webshop/supportsite.

 

7. Update privacy verklaring

VISMA BOUWSOFT is gerechtigd om deze privacy verklaring te updaten door een nieuwe versie op de website te plaatsen. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig het juridisch gedeelte van onze website te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Wij houden er ons van onze kant natuurlijk aan hier niet licht over te gaan en enkel wijzigingen door te voeren om uw en onze rechten duidelijker te omschrijven of indien er wettelijk gezien wijzigingen moeten doorgevoerd worden.

 

8. Verwijzingen naar andere websites.

Onze verschillende websites kunnen mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u 1 van deze hyperlinks aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologiën informatie over u zou kunnen verzamelen. VISMA BOUWSOFT draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van persoonsgegevens. U dient zelf het privacybeleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming zijn met de privacy wetgeving.

 

9. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

Onder "verantwoordelijke voor de verwerking" wordt de natuurlijke persoon of rechtspersoon verstaan die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

VISMA BOUWSOFT treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking. Zij definieert het doel en de juridische en technische middelen voor de verwerking. Zij voert de verwerking echter zelf niet uit, dit doet de feitelijke verwerker.


 

10. Wie is de feitelijke verwerker?

Onder "verwerker" wordt de natuurlijke persoon of rechtspersoon verstaan die in opdracht van de ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ persoonsgegevens verwerkt, met uitsluiting van de personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken.

Als feitelijke verwerkers worden aangeduid:

 • VPS NET

 • Digital Ocean

 • Rackspace

De feitelijke verwerkers zijn slechts verantwoordelijk voor de goede werking van de technische doorgifte van de gegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking draagt of neemt geen enkele aansprakelijkheid op bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloudportalen. De feitelijke verwerkers beslissen autonoom over de meest technisch geschikte toepassing om de gegevens te verwerken, en doen dit vanuit hun professionele expertise. Van de verantwoordelijke voor de verwerking kan niet verwacht worden over dezelfde expertise en specialiteit te beschikken.

Deze verwerkers bieden voldoende waarborgen ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking, en voldoet bijgevolg aan artikel 16, §1 privacywet.

Een klant kan op eenvoudige vraag aan VISMA BOUWSOFT via dpo@useitgroup.com steeds de naam van de feitelijke verwerker van zijn data krijgen.

 

11. Worden er cookies gebruikt?

Bij een bezoek aan de website van VISMA BOUWSOFT worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de website van VISMA BOUWSOFT bezoekt verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

VISMA BOUWSOFT gebruikt cookies om het bezoek aan de website te vereenvoudigen, en een optimale gebruikservaring te kunnen bieden. De volledige details rond het cookiegebruik op de VISMA BOUWSOFT -website kan je nalezen in de ‘Cookie Statement’ (of “Cookieverklaring”). 

 

12. Linken met 3th party

 

12.1 Google Agenda

Wanneer u de koppeling van een agenda in Bouwsoft/Groensoft/Archisoft legt met een Google Agenda worden alle gegevens tussen deze 2 agenda's gesynchroniseerd.  Dat wil zeggen dat alle toevoegen/wijzigingen/verwijderingen die bij Google of bij Bouwsoft gebeuren naar het andere platform worden doorgevoerd. Zolang de koppeling ingesteld is, houden wij een copy van de agendaitems bij in onze databank.  Deze koppeling kan op elk moment terug worden verbroken indien u dit wenst via instellingen op dezelfde locatie als waar u de koppeling gelegd hebt.  Deze gekoppelde agenda's zijn in Bouwsoft/Groensoft/Archisoft zichtbaar of wijzigbaar voor alle gebruikers waar u op dezelfde instellingenpagina toegang aan hebt verleend. 

 

12.2 Google Mail (IMAP) 

Wanneer u de koppeling van een mailbox in Bouwsoft/Groensoft/Archisoft legt met een Google Mail account over IMAP worden alle emails van deze account in Bouwsoft/Groensoft/Archisoft weergegeven.  Dat wil zeggen dat alle toevoegen/wijzigingen/verwijderingen die bij Google of bij Bouwsoft gebeuren naar het andere platform worden doorgevoerd. Bij het verbreken van deze koppeling verbreekt u ook alle verbindingen tussen projecten/relaties en de gekoppelde emails en kan u deze emails niet meer openen of doorsturen vanuit Bouwsoft/Groensoft/Archisoft. Deze koppeling laat u zolang deze actief is toe om email te verzenden met deze GMail account.  Deze koppeling voldoet aan de privacy regels door Google opgesteld (  https://developers.google.com/terms/api-services-user-data-policy#additional_requirements_for_specific_api_scopes )

 

12.3 Google Mail (REST) 

Wanneer u de koppeling van een mailbox in Bouwsoft/Groensoft/Archisoft legt met een Google Mail account over REST worden enkel de emails die in de UseIt folder geplaatst werden in Google Mail ook in Bouwsoft/Groensoft/Archisoft weergegeven.  Bij het verbreken van deze koppeling verbreekt u ook alle verbindingen tussen projecten/relaties en deze gekoppelde emails en kan u deze emails niet meer openen of doorsturen vanuit Bouwsoft/Groensoft/Archisoft.  Bij het verbreken van de volledige koppeling, zal u alle email in GMail behouden, maar worden alle koppelingen in Bouwsoft/Groensoft/Archisoft verwijderd.  Deze koppeling laat u zolang deze actief is toe om email te verzenden met deze GMail account.  Deze koppeling voldoet aan de privacy regels door Google opgesteld ( https://developers.google.com/terms/api-services-user-data-policy#additional_requirements_for_specific_api_scopes )

 

12.4 Dropbox

Wanneer u de koppeling van dropbox ingesteld hebt in Bouwsoft/Groensoft/Archisoft worden alle bestanden in de applicatiefolder van Dropbox beschikbaar in Bouwsoft/Groensoft/Archisoft bij de project/relatie/artikel/... met hetzelfde nummer als de subfolder in Dropbox.  Alle toevoegingen/wijzigingen/verwijderingen in Dropbox of Bouwsoft/Groensoft/Archisoft worden doorgevoerd zodra dit kan met het andere platform.  Indien u de koppeling verbreekt zullen deze bestanden niet meer zichtbaar zijn in Bouwsoft/Groensoft/Archisoft en zullen alle linken hiermee verbroken zijn.  Deze link kan u verbreken op dezelfde plaats als u deze gelegd hebt.  In onze databank houden wij enkel de link bij naar het bestand op Dropbox, en dus niet de inhoud.

 

13. Contacteer VISMA BOUWSOFT

Indien u vragen heeft over de privacy verklaring of over de wijze waarom VISMA BOUWSOFT uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons dan te contacteren:

 

 • Via email: dpo@useitgroup.com

 • Via post: VISMA BOUWSOFT, molenweg 9, 8377 Meetkerke, België

 

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop VISMA BOUWSOFT deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop VISMA BOUWSOFT uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt en bemiddeling via dpo@useitgroup.com was niet voldoende, dan kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.